Trở lại
Điện trở 1K Ohm
Giá: 15.000 đồng / Bịch
Điện trở 1K Ohm - 1/4W 5% 20 cái.